เงื่อนไขการใช้บริการ Dashboard

 1. Health Dashboard เป็นสมบัติของ Wellness We Care Center ตั้งอยู่ที่ 204/43 ม.5 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งต่อไปในเงื่อนไขนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”
 2. Health Dashboard ดำเนินการโดย นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์
 3. ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลใน Dashboard เป็นของสมบัติส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
 4. ผู้ใช้บริการมีสองประเภท คือ
  1. ประเภทบุคคลทั่วไป (Free Users)
  2. ประเภทสมาชิก (Members)
 5. ผู้ใช้ประเภทบุคคลทั่วไป (Free Users) สามารถเข้ามาใช้ Health Dashboard ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ มีสิทธิ (1) นำข้อมูลสุขภาพของตนมาจัดเก็บใน Dashboard ได้ ยกเว้นข้อมูลในรูปแบบของภาพหรือวิดิโอ. (2) ตรวจสอบสถานะปัจจุบันของดัชนีสุขภาพของตนเองว่าปกติหรือผิดปกติเพียงใดได้ (3) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนผ่านรหัสส่วนบุคคลของตนเองและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลของตนเองได้ทุกเมื่อ
 6. ทั้งนี้ผู้ใช้ประเภทบุคคลทั่วไป จะไม่มีสิทธินำข้อมูลในรูปแบบของภาพและวิดิโอ.เข้ามาเก็บ ไม่มีแพทย์และผู้ช่วยแพทย์ประจำตัว ไม่ได้รับบริการวิเคราะห์ความเสี่ยงสุขภาพและวางแผนสุขภาพโดยแพทย์ ไม่ได้รับสิทธิที่จะรับคำปรึกษาจากแพทย์และผู้ช่วยแพทย์ผ่าน Dashboard และไม่ได้รับสิทธิสั่งพิมพ์ใบสรุปข้อมูลสุขภาพ (Patient Summary) ซึ่งเขียนโดยแพทย์ เพื่อนำไปใช้กรณีเข้ารับบริการในสถานพยาบาลต่างๆ
 7. สมาชิก (Members) คือผู้ที่ได้สมัครลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมในแค้มป์ป้องกันและพลิกผันโรคด้วยตนเอง (RDBY) ของเวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์แล้วเท่านั้น โดยที่สมาชิกจะได้สิทธิดังนี้
  1. เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์จะเริ่มต้นให้ด้วยการนำข้อมูลสุขภาพทั้งหมดของสมาชิกที่ได้จากการตรวจประเมินโดยแพทย์ประจำตัวของสมาชิกแล้ว ขึ้นเก็บใน Health Dashboard ในวันที่สมาชิกมาเข้าแค้มป์ RDBY
  2. สมาชิกสามารถใช้ Health Dashboard เป็นที่เก็บข้อมูลผลแล็บ ภาพและวิดิโอ.ทางการแพทย์ ของสมาชิกได้ต่อเนื่องตลอดไป ตราบใดที่เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์ยังเปิดให้บริการ Health Dashboard อยู่
  3. สมาชิกสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลสุขภาพของสมาชิกได้ทุกรายการ ยกเว้นใบสรุปข้อมูลสุขภาพ (Patient Summary) ซึ่งต้องสรุปโดยแพทย์
  4. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สมาชิกมีหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลดัชนีสุขภาพสำคัญเจ็ดตัวของตน คือ (1) น้ำหนัก (2) ความดัน (3) น้ำตาล (4) ไขมัน (5) จำนวนผักผลไม้ที่กินต่อวัน (6) เวลาที่ใช้ในการออกกำลังกายต่อสัปดาห์ และ (7) การสูบบุหรี่
  5. แพทย์ประจำตัวของสมาชิกหรือทีมงานผู้ช่วยแพทย์จะทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงสุขภาพและวางแผนสุขภาพประจำปีให้สมาชิก
  6. แพทย์ประจำตัวของของสมาชิกหรือทีมงานผู้ช่วยแพทย์ จะจัดทำแผนสุขภาพประจำปีให้กับสมาชิก โดยหารือกับตัวสมาชิก
  7. หลังจบจากแค้มป์ RDBY แล้ว สมาชิกสามารติดต่อขอรับคำปรึกษาปัญหาจากแพทย์ประจำตัวหรือทีมงานผู้ช่วยแพทย์ของตน โดยเขียนคำถามส่งผ่านมาทาง Dashboard คำถามของสมาชิกจะได้รับการสนองตอบโดยผู้ช่วยแพทย์ที่เฝ้า Dashboard อยู่ ซึ่งจะปรึกษาแพทย์ประจำตัวของสมาชิกในกรณีที่เป็นปัญหาที่ต้องแนะนำโดยแพทย์
  8. สมาชิกสามารถสั่งพิมพ์ใบสรุปข้อมูลสุขภาพ (Patient Summary) ซึ่งเขียนโดยแพทย์ประจำตัวของสมาชิก เพื่อนำไปประกอบการรับบริการตรวจรักษาในสถานพยาบาลต่างๆได้ทุกเมื่อ
 8. ผู้ให้บริการหรือแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนสังกัดเป็นแพทย์ของผู้ให้บริการ หรือผู้ช่วยแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนสังกัดเป็นผู้ช่วยแพทย์ของผู้ให้บริการ มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกคนผ่านระหัสประจำตัวผู้ให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการติดตามให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพของผู้ใช้บริการแบบต่อเนื่อง
 9. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ผู้ให้บริการนำข้อมูลสุขภาพของตนเฉพาะในส่วนที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และอีเมลของผู้ให้บริการ ไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยติดตามผลสุขภาพของผู้ใช้บริการในลักษณะเป็นข้อมูลกลุ่มคน (cohort) รวมไปถึงการตีพิมพ์ผลวิจัยข้อมูลเหล่านั้นในวารสารการแพทย์ได้
 10. ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบจดจำหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองซึ่งใช้ประกอบรหัสผ่าน และจดจำระหัสผ่านของตนเอง ทั้งนี้ผู้ให้บริการไม่อาจล่วงรู้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการได้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่านของตนเอง จะต้องแจ้งผู้ให้บริการเพื่อยกเลิกระหัสเดิมและออกระหัสชั่วคราวให้ใหม่เพื่อให้ผู้ใช้บริการไปเปลี่ยนเป็นระหัสถาวรใหม่ของตนเอง
 11. ผู้ให้บริการได้ป้องกันระบบการรั่วไหลของข้อมูลด้วยระบบรหัสผ่านส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากลในวันทำการติดตั้งระบบ Health Dashboard นี้ ซึ่งมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่บุคคลภายนอกสามารถเจาะผ่านระบบป้องกันนี้เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการได้ โดยที่ผู้รับบริการตกลงยอมรับความเสี่ยงนี้เองอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

ผู้รับบริการได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขนี้โดยตลอดแล้ว จึงคลิกปุ่มสมัครใช้บริการ

version 0.8.18